ศูนย์แรงงานอำเภอยะหริ่ง ต.ยามู ,
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 จังหวัดปัตตานี บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่ง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงประฎิบัตการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการให้แก่บัณฑิตแรงงานอย่างพน้อมเพียง ณ ห้องประชุมศรีมารา ชั้น 3 โรงแรมเซาว์เทิร์น วิว ปัตตานี


เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

            บัณฑิตอำเภอยะหริ่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี (พมจ.) และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีนางยาวาเฮ ยามา ได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 3 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
            โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ได้ให้คำแนะนำสิทธิและสวัสดิการคนพิการแก่ผู้ร้อง แนวทางในการพิจารณาช่วยเหลือของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งนี้ ได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ร้อง และพมจ.จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป