ศูนย์แรงงานอำเภอสายบุรี,
ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี