ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ

เขียนโดย Avatif

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานระดับหมู่บ้าน ทดแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลที่ลาออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผลการพิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ