ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

บัณฑิตแรงงานดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กิจกรรมการตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบสตรี ดำเนินการวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาดารุลมุตตากีม หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบฝึกอาชีพ จำนวน 16 คน