ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

เพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตนม.40
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอมายอนะคะ