มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแำก่แรงงานนอกระบบ

วันที่ 18-23 มีนาคม 2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอแม่ลาน ร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแก่แรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี