สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ อ.มายอ จ.ปน ปี 2562