สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 2089

ประชุมคณะทำงานบัณฑิตแรงงาน จ.ปัตตานี

วันที่่ 7 สิงหาคม 2560 : ประชุมคณะทำงานบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจัดทำคำของบประมาณ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี