สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี