สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ฮิต: 1505

นางสุจินดา  บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมสร้างองค์กรคุณธรรม พัฒนาบุคลากรด้วยหลักคุณธรรม ๔ ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา นำองค์กรสร้างเจตจำนง "พอเพียง คือ เพียงพอ...ชีวิตสมดุล...โดยไม่ต้องโกง"