ศูนย์แรงงานอำเภอยะหริ่ง ต.ยามู ,
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

            บัณฑิตอำเภอยะหริ่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี (พมจ.) และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีนางยาวาเฮ ยามา ได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 3 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
            โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ได้ให้คำแนะนำสิทธิและสวัสดิการคนพิการแก่ผู้ร้อง แนวทางในการพิจารณาช่วยเหลือของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งนี้ ได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ร้อง และพมจ.จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่ง ได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัว น.ส.คอรีเยาะ ลีมูซอ ซึ่งอยู่กับลูกตามลำพัง(ที่พักชั่วคราว) ซึ่งเป็นราษฎรที่ขอความช่วยเหลือที่อยู่อาศัยและมีรายได้น้อย
โดยได้นำอาหาร, ขนมหวานฯไปมอบให้ด้วย พร้อมนี้ได้มอบผ้าปูละหมาดฯ ให้กับ น.ส.คอรีเยาะฯในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการปฏิบัติ/เยี่ยมเยียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่ง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับหน้าดินเพื่อทำเป็นแปลงนาปลูกข้าว และสร้างโรงเพาะเห็ด
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ บ้านปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี