ศูนย์แรงงานอำเภอยะหริ่ง ต.ยามู ,
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

เขียนโดย พรธิณี

การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการของกรมการจัดหางงาน กระทรวงแรงงาน