foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์แรงงานอำเภอทุ่งยางแดง

บริการด้วยใจ โปร่งใส และเป็นธรรม

บัณฑิตแรงงานเปรียบเสมือนลูกหลานคนในพื้นที่

แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ