ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางานเกียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) ปี2562 -2563 ณ บริเวณรั้วที่ว่าการอำเภอมายออำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 
เขียนโดย Avatif

วันที่ 23 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลถนน และบัณฑิตแรงงานตำบลปะโด ร่วมเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสาคอบน ร่วมกับทีมตำบลสาคอบน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนำร่องหมู่บ้านสันติสุขและข้อมูลด้านแรงงาน ณ บ้านบาตะกูโบร์ ม.1 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตตานี