ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

บัณฑิตแรงงานตำบลปะโดดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ กิจกรรมการทำไซดักกุ้ง หลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชม. ณ ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562

 
เขียนโดย Avatif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลกระหวะ บูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอมายอดำเนินโครงการฝึกอาชีพเสิรมแรงงานนอกระบบ การทำไข่เค็มและเครื่องแกง ม.2บัานพอเบาะ ต.กระหวะ ณ ที่ทำการกลุ่มสตรี ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี