ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 106

บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดแผนพัฒนาแรงงานระดับอำเภอของบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฟังบรรยาย "กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ" โดย อาจารย์สุวารี คลองโดน มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2562 ณ บารารีสอร์ท จังหวัดสตูล