ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 160

แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมสร้างองค์กรคุณธรรม...พัฒนาบุคลากรด้วยหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา : นำองค์กรสร้างเจตจำนง "พอเพียง คือ เพียงพอ...ชีวิตสมดุล...โดยไม่ต้องโกง