ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอดำเนินการประชุม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) จังหวัดปัตตานี และโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจะเสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมชาย เพ็งคำภู ปลัดผู้รับผิดชอบบัณฑิตแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย