ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ร่วมกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ณ จุดที่ 1 บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมอำเภอเมืองปัตตานี

เขียนโดย Avatif

บัณฑิตแรงงานอ.มายอ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมสร้างค่านิยมป้องกันการทุจริต