ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 : บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการฯ 
ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานพบปะและติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่ของบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสกายเลาว์จ ชั้น 9 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Avatif

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61 บรง.อ.มายอ ร่วมกับจนท.ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่นำบริการประชาชนในการสมัครประกันสังคม ม.40 และแจ้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนม.40 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” ของกระทรวงแรงงาน โดยลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่องของอำเภอมายอ คือ บ้านม่วงหวาน ม.2 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี