ศูนย์แรงงานอำเภอไม้แก่น ,
ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น

เขียนโดย Super User

        เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น/ผอ.ศปก.อ.ไม้แก่น เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บังคับหน่วยกำลังในพื้นที่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี ปลัดอำเภอ และบัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงข้อราชการ พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และขับเคลื่อนงานต่างๆที่จะดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพลับพลา ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Super User

        เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น/ผอ.ศปก.อ.ไม้แก่น เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการให้ที่ประชุมรับทราบ/ถือปฏิบัติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้แทนหน่วยกำลังในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่น และบัณฑิตอาสาเข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

เขียนโดย Super User

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่น เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 -29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา