ศูนย์แรงงานอำเภอไม้แก่น ,
ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น

เขียนโดย Super User

      เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ บัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการด้านแรงงาน หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่องานประชาสัมพันธ์ (Website creation and Application Development for  Work Information) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ -๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี