foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

Get Adobe Flash player

แบบสำรวจที่2

ข้อมูลการประกอบอาชีพของท่าน คือ

เข้าสู่ระบบ

บัณฑิตแรงงานอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี