foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

Get Adobe Flash player

แบบสำรวจที่2

ข้อมูลการประกอบอาชีพของท่าน คือ

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอแม่ลานร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและติดตามงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน