foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

Get Adobe Flash player

แบบสำรวจที่2

ข้อมูลการประกอบอาชีพของท่าน คือ

เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตแรงงานอำเภอแม่ลานร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" เพื่อประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคูคลอง และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ร่วมมือกันพัฒนาและทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสถานที่ราชการ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ลาน