ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานตำบลนาเกตุ ให้บริการด้านแรงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน สาธิตการทำขนมดอกจอก

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมโครงการชวนกันไปวัด ราษฎร์รัฐ สุขใจ ณ วัดมะกรูด ให้บริการด้านแรงงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน

โดยมีนาย เอก ยัง อภัย ณ สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานตำบลช้างให้ตก ให้บริการด้านแรงงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน สาธิตการทำไข่เค็มสมุนไพร