ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานโคกโพธิ์ร่วมกันประชุมซักซ็อมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงหลักประกันสังคมตามมาตรา 40