ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

จังหวัดปัตตานี  จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของพลังของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธฺิ์  เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีเพื่อการสร้างการรับรุ้และความเข้าใจถึงหลักประกันสังคมตามมาตรา 40