ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานระดับอำเภอของบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี  ณ บารารีสอทร์ จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

โครงการ หนึ่ง จังหวัด หนึ่ง ถนนเฉิมพระเกียรติ ณ ถนนสายนาประดู่ - น่ำตกทรายขาว  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

จังหวัดปัตตานี  จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของพลังของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562