ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

งหวัด

ขอแสดงความยินดี  นางสุธิสา  ศรีระพันธ์ บัณฑิตแรงงานตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ที่ได้เข้ารับใบ                            ประกาศเกียรติคุณจาก  ผวจ ปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกันพัฒนาสถานนีรถไฟปัตตานี