ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานประจำบลนาเกตุเข้าร่วมฝึกอาชีพ สาขาเย็บกระเป๋าผ้า ร่วมกับ กศน ตำบลนาเกตุ