ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ รวมพลังชาวตานี ประกาศเจตนารมณ์ "มุ่งมั่น  แก้ไข้ ขจัดภัยยาเสพติด" ให้เป็นรูปธรรม  และยั่งยืน