ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงงานอำเภอโคกโพธิ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายต้นแบบประกันสังคมภาคสมัครใจ  รุ่นที่ 4 ณ ห้องศิวา โรงแรมศิวา  รอยัล  จังหวัดพัทลุง