ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ยินดีต้อนรับ  ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประำกระทรวงแรงงาน ( ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง)มองของเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ตำบลนาเกตุ และตำบลทรายขาว

เขียนโดย Hasamah

ประชุมสัมมนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หัวข้อ การพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0

ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

 

พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดปัตตานี กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ  หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี