ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

แผนที่ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์