ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

โครงสร้างบุคลากร

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 1710

โครงสร้างบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์

นางสุจินดา   บุญแอ
แรงงานจังหวัดปัตตานี

 
                                                                                                  
                                                                 นายมานะ  ยุนุ้ย                                      นางสาวฮาสะม๊ะ    เจะโมง
                                                        ประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์        บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์
       

                                                                                                                 
                               นายมะยากี ดาโอะ                         นางสุธิสา   ศรีระพันธ์               นางสาวประไพพร  ทศพิพัฒน์พร                นางสุณัฐฐา   ยอดไกร
                บัณฑิตแรงงานประจำตำบลโคกโพธิ์    บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบางโกระ     บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปากล่อ      บัณฑิตแรงงานประจำตำบลช้างให้ตก

                                                                                                                     
                        นางสาวสายสุดา   หมัดโซะ           ว่าที่ร้อยโทมะรอสากี   เจะเกาะบะ                 นางภัชรีย์    สาหัด                            นางสาวปารีณา  หะยียูโซ๊ะ
                บัณฑิตแรงงานประจำตำบลโคกโพธิ์    บัณฑิตแรงงานประจำตำบลป่าบอน   บัณฑิตแรงงานประจำตำบลทรายขาว       บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาประดู่
                                                                                                                        
                         นางสาวคอลีเยาะ   มามะ                 นางสาวจิราภรณ์    ศรีสุข                       นายอับดุลฮากีม   ตาผา                         นางสาวไบย๊ะ   สะนิ
                 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลทุ่งพลา     บัณฑิตแรงงานประจำตำบลควนโนรี      บัณฑิตแรงงานประจำตำบลมะกรูด       บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาเกตุ