ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่  29 มิถุนายน 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ร่วมใจ สร้างพลังทำความดี แรงงานตานีสู่ชุมชนทาสีศาลาและทำความสะอาดวัดสุนทรวารี
เขียนโดย Hasamah
     โครงการเพิิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องกลางชล  ชั้น 8 โรงแรมซี.เอส ปัตตานี