ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์์ ได้เข้าร่วมโครงการ  ราษฎร์รัฐสุข  สุขใจ วัดหัวควน ตำบลนาเกตุ  โดย นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บัณฑิตแรงงานได้ให้บริการด้านแรงงงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน   สาธิตการทำขนมดอกจอก

เขียนโดย Hasamah

เมือวันที่  ๘ ธันวาคม ู๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมโครงการชวนกันไปวัด  ราษฎร์รัฐสุข  สุขใจ  วัดสุนทรวารี  ตำบลบางโกระ  โดยมีนายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิด บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  ได้ให้บริการด้านแรงงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน สาธิตอาชีพการทำขนมจอก

เขียนโดย Hasamah

เมือวันที่  ๘ ธันวาคม ู๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมโครงการชวนกันไปวัด  ราษฎร์รัฐสุข  สุขใจ  วัดสุนทรวารี  ตำบลบางโกระ  โดยมีนายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิด บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  ได้ให้บริการด้านแรงงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน สาธิตอาชีพการทำขนมจอก