ศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ ,
จังหวัดปัตตานี 94230

(091) 8477876
labourkapho@gmail.com

เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 62 บัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงาน
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 กิจกรรมสำรวจข้อมูลของผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุไดัรับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ และมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม: สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 บัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อ ร่วมกันสำรวจแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอกะพ้อ เป็นการจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดคุณถาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ

อ่านเพิ่มเติม: สำรวจแรงงานนอกระบบ