สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 1802

แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่งและบัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการเพ้นท์ร่มลายเรือกอและ ณ ที่ทำการ ชรบ. หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และกิจกรรมการทำเครื่องปั่นดินเผา ณ กลุ่มแม่บ้านสะกำ หมู่ที่ 4 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้เกิดการร่วมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในการทำงาน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก