สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ฮิต: 2151

สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๒

วันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๑  นางสุจินดา  บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  ร่วมกิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บัณฑิตแรงงานมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านแรงงาน
ในลักษณะกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยมี  นายเศวต เพชรนุ้ย
นายอำเภอโคกโพธิ์   เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  กิจกรรม ทาสีกำแพงวัดสุนทรวารี ณ  วัดสุนทรวารี   หมู่ที่ ๒  ตำบลบางโกระ   อำเภอโคกโพธ์   จังหวัดปัตตานี