สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ฮิต: 1575

สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๑  นางสุจินดา  บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อ  ร่วมกิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บัณฑิตแรงงานมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านแรงงานในลักษณะกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยมี  นายวิภาค ภู่เพชร  นายอำเภอกะพ้อ  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ  มัสยิดนูรุซซารีฟ  หมู่ที่ ๔ ตำบลตะโละดือรามัน  อำเภอกะพ้อ   จังหวัดปัตตานี